Орчуулга, нотариат

НОТАРИАТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дараах үйлчилгээг үзүүлнэ. Үүнд:

  • Гэрээ хэлцэл, итгэмжлэл гэрчлэх
  • Хуулийн этгээд үүсгэн байгуулах баримт бичиг гэрчлэх
  • Өв залгамжлах эрх, гэрээслэл гэрчлэх
  • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлтэй холбогдох баримт бичиг гэрчлэх
  • Гэр бүлийн гишүүдийн хамтын болон дундын хэсэгчлэн өмчлөх эд хөрөнгөнөөс оногдох хувиа өмчлөх эрхийг гэрчлэх
  • Баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчлэх
  • Орчуулсан баримт бичиг гэрчлэх
  • Бичиг баримтад зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх
  • Хууль тогтоомжид заасан бусад үйлдэл

Нотариатын үйлдэл хийхэд шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлж ирснээс хойш 72 цагийн дотор нотариатын үйлдэл хийнэ. Хэрэв нотариатын үйлдэл хийхээс татгалзвал тэр тухай үндэслэлээ үйлчлүүлэгчдэд мэдэгдэнэ. Нотариатын үйлдэл хийхэд шаардагдах   баримт бичиг бүрдсэн, үйлчилгээний хөлс төлсөн тохиолдолд нотариатын үйлдлийг хийнэ.

2020 он. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Digital Eyes компани бүтээв.